PLANETACLUB

Публічна оферта

ПУБЛIЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

Публічна оферта означає Договір-оферту про надання консультаційних послуг, опублікований в мережі Інтернет на сайті навчально-освітнього центру «Planetaclub» за адресою: https://planetaclub.com.ua.ua. Консультаційні послуги за цією публічною офертою надає ФОП Кримовська О.М. (надалі – Виконавець).

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику, який є особою, що досягла 18-річного віку, або батьком/законним представником учня віком до 18 років, консультаційні послуги з обраних предметів,

а Замовник, зобов’язується прийняти дані послуги та оплатити їх на умовах акцепту (повного прийняття умов) даного Договору-оферти, шляхом запису на заняття.

2.  ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

 • Згідно з цим Договором-офертою Виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання послуг невизначеному колу Замовників, які звернулися за вказаними послугами.
 • Фактом, що підтверджує укладення Договору-оферти є запис на індивідуальне заняття та/або реєстрація місця у групі шляхом внесення передоплати або повної оплати вартості послуг.
 • Згідно ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України сторона Виконавець є стороною, що встановлює умови даного договору. Укладення Договору-оферти може відбутися лише шляхом приєднання сторони Замовника до умов договору.
 • Акцептувати пропозицію може будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність, або яка є батьком/законним представником учня.
 • Акцепт Договору-оферти означає що Замовник повністю ознайомлений з умовами даного договору та правилами надання консультаційних послуг.
 • Замовник приймає без зауважень всі умови даного Договору-оферти.

3.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 • Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Організовувати консультаційні послуги з урахуванням вікових особливостей учня у приміщенні навчально-освітнього центру або з використанням інтернет-технологій відповідно до п.1.1 цього Договору; а також у відповідності до державних програм; 3.1.2. Затвердити розклад занять;

 • Затвердити вартість занять;
 • Повідомляти Замовника про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі;
 • Здійснювати індивідуальний підхід під час проведення занять, враховуючи особливості конкретного учня;

3.2.  Виконавець має право:

 • Вільно обирати, розробляти і впроваджувати в навчальний процес нові, в тому числі авторські методи навчання, що дозволяють підвищити ефективність навчання учнів, з обов’язковим дотриманням вимог державних програм;
 • Самостійно встановлювати та змінювати вартість, дні і тривалість занять;
 • Залучати для виконання послуг інших фізичних осіб – представників Виконавця.
 • В разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Замовника;
 • Вимагати дотримання правил оплати та відвідування занять;

3.3.  Замовник зобов’язаний:

 • Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору;
 • Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування учнями оплачених занять відповідно до розкладу і терміну дії абонемента;
 • Забезпечити присутність учня на заняттях;
 • Не допускати випадків відсутності учня на заняттях без поважних причин;
 • Інформувати про відсутність учня на заняттях.
 • Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, які розміщені на сайті, а також погоджуватися зі змінами в розкладі;

3.4.  Замовник має право:

 • Обирати та отримувати послуги, що надаються навчально-освітнім центром, відповідно до розкладу за наявності місця у групі;
 • Припинити відвідування навчально-освітнього центру в односторонньому порядку, повідомивши про це центр.

4.  УМОВИ ОПЛАТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

 • Навчально-освітній центр працює по абонементній системі на умові 100 % передоплати за навчальний період (8 занять для навчальних курсів, або календарний місяць для послуг з щоденним відвідуванням в будні дні) та на умовах 100% передоплати одного заняття при відвідуванні індивідуальних занять;
 • Замовник сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа шляхом внесення грошових коштів в касу центру або іншим способом, передбаченим чинним законодавством України. Замовник має право повернути внесені абонементом кошти після першого заняття навчального періоду (8 занять або календарний місяць). В такому випадку грошові кошти повертаються за винятком вартості першого заняття або навчального дня.
 • Оплата послуг наданих в п.1.1. Договору, проводиться перед початком дії нового абонемента, тобто на останньому занятті попереднього абонемента для навчальних курсів та до 25 числа поточного календарного місяця за наступний, для послуг з щоденним відвідуванням в будні дні, відповідно до тарифів, наведених в прайс-листі.
 • Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати;
 • У випадку скасування індивідуального заняття менше ніж за 4 години до його початку без поважної причини, воно підлягає повній оплаті.
 • На підтвердження оплати відповідних послуг адміністратор навчально-освітнього центру видає квитанцію, де зазначається найменування абонементу та сума коштів, що фактично внесена Замовником.

5.  ТЕРМІН ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

 • Договір-оферта про надання консультаційних послуг набуває чинності з моменту акцепту, і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань, або до моменту розірвання на умовах визначених Договором.

6.  УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

 • Договір-оферта може бути розірваний з ініціативи Замовника в односторонньому порядку шляхом припинення відвідування занять. У даному випадку, кошти за невикористані в поточному абонементі заняття, не повертаються. У випадку внесення Замовником передоплати наперед (наступний абонемент на 8 занять або наступний календарний місяць), кошти за всі наступні абонементи або календарні місяці, повертаються в повному обсязі.
 • Договір-оферта може бути розірваний з ініціативи Виконавця в односторонньому порядку, шляхом повідомлення Замовника будь-яким засобом зв’язку. Уданому випадку Виконавець повертає Замовнику фактично сплачені ним кошти за невикористанні заняття протягом одного місяця з моменту отримання повідомлення Замовником.

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором-офертою відповідно до чинного законодавства;
 • Виконавець консультаційних послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі-оферті.
 • У випадку порушення Замовником умов цього Договору-оферти Виконавець консультаційних послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі-оферті.

8.  ІНШІ УМОВИ:

 • У разі відсутності учня на заняттях встановлених графіком, учень отримує матеріали попереднього заняття і опрацьовує пропущений матеріал самостійно та шляхом проведення додаткових консультацій з викладачем. Перерахунки по оплаті пропущених занять не проводяться.
 • У разі відсутності учня на заняттях протягом більше 1 (одного) місяця без поважної причини, місце за учнем не зберігається і відновлення занять можливе лише за наявності місця в групі та/або в розкладі індивідуальних занять за вартістю в прайс-листі, яка буде діяти на момент відновлення занять.
 • Запис на заняття з метою отримання консультаційних послуг і подальша оплата послуг Виконавця, означає згоду Замовника на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків. Дозвіл на обробку персональних

даних діє протягом усього терміну дії оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення її дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору-оферти і виконується виключно на підставі письмової (паперової) заяви Замовника. В такому випадку, Оферта розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цієї Оферти, суб’єкт персональних даних підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цієї Оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Суб’єкт персональних даних також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень суб’єкта персональних даних, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

9.  ФОРС-МАЖОР

 • Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути

передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець: Кримовська Ольга Михайлівна Виписка № 2 357 000 0000 011638

від 23.11.2017 р.

Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Українська, 83б, корп..7-5

Переглянте й іншу інформацію

Про
Planetaclub

Наші викладачі

Питання і
відповіді

Наші
відгуки

Способи
оплати

imgonline-com-ua-Resize-VIwBICAfYNk9q

Зворотній зв'язок

лого 44
Ваш запит отримано.
Ми з вами зв'яжемось найближчим часом